Wednesday, June 4, 2008

Eme

Eme sitamba tua,
Parlinggoman ni siborok,
Sude ma hita martua,
Debata ma na marorot.

Lapatanna: Hata pangidoan pasu-pasu, asa anggiat dapotan tua dohot pasu-pasu, jala Tuhan i na mangaramoti.

No comments: