Sunday, June 1, 2008

Api

Tinutung tu api,
Pinatuba songon soban,
Naung tinuptup ni tahi,
Unang be masisolsolan.

Lapatanna: Molo adong sada ulaon binahen naung sian dosni tahi hian, ndang boi adong be panolsolion, manang beha pe ujungna.

No comments: