Sunday, April 6, 2008

Eme(2)

Eme Na martarupuk,
Tumambori bonana,
Ndang piga na maruntung,
Tulus lomo ni roha.

Lapatanna: Ndang piga na martua, saut dijalo na pinangido ni rohana di ngolu on.

No comments: