Monday, June 2, 2008

Batahi

Na tiniop batahi,
Batahi pamarai,
Sai sauduran satahi,
Angka na marhaha-anggi.

Lapatanna: Ingkon satahi, saoloan do angka na marhaha-anggi.

No comments: