Tuesday, June 3, 2008

Andung ni na mabalu

Andung ni ina na mabalu:

Dago i amang hansitna i dangolna i,
na hatipulan simanjujung ahu na haponggolan simanjojak i.
Dago inong e hansitna i dangolna i diullusi alogo ahu didadang ari i,
na manaon na hansit na manaon na dangol i,
Disintak ma ahu na songon pamiulan i,
ditombomhon ahu songon baliga hodong i,
ba dipatunjang didege i songon sitadoan i.
(...)
Hansitna i among na tading di pudi i,
na manaon na dangol tumaon na hansit i,
diullus alogo ahu didadang ari i,
dang haputihan ahu da among na songon na seang i,
dang hajomputan ahu na songon na sabur i,
(...)
Dago i nunga loja ahu inong so marsiboanon i,
nunga borat ahu inong e so marsiusungon i.
(Marbun & Hutapea 1987/ Uli Kozok).

No comments: